Duyurular
enkutr

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu

Sayın Üyemiz,

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 09.06.2021 tarihinde kabul edilmiştir.

Kanunun 10. Maddesinin 4.fıkrası uyarınca, üyelerin odalara olan aidat borçları da yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Kanun içeriğindeki açıklamalar aşağıdaki gibidir:

 1. Kapsamı: 30.04.2021 tarihine kadar ödenmemiş aidat borç asıllarıdır.
 2. a) Üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti borç asılları,
 3. b) Üyelerin 2021 yılı aidat ödemeleri 2021 yılı aidat ödemeleri yapılandırma kapsamında değildir. Bununla birlikte üyelerin 2020 yılı ve öncesi dönemlere ait aidat ödemeleri yapılandırma kapsamında olacaktır.
 4. Son başvuru tarihi:Kanunun yayım tarihini izleyen 3. ayın sonuna kadar (30/09/2021) odamıza başvurulması şarttır.
 5. Gecikme zamları: Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarına ait; faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Kanunun yayım tarihinden önce borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmesi halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların tahsilinden vazgeçilir. Yapılandırma kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde söz konusu faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.
 6. Ödeme şekli:Borçlar tek seferde veya azami altı eşit taksitte ödenebilir.
 7. Ödeme tarihleri:Kanunun yayım tarihini izleyen 4. ayın sonuna kadar (31/10/2021),  birinci taksit ve peşin ödemeler yapılacaktır.
 8. Vergi Mükellefiyeti Silinen Üyeler: 17/11/2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 7256 sayılı Kanun kapsamında yer alan, “vergi mükellefiyeti sona ermiş üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonraki borç asıl ve faizlerinin re’sen silinmesi” uygulamasına, 7326 sayılı Kanunda yer verilmemiştir. Bu nedenle vergi mükellefiyeti sona ermiş üyeler bakımından, 7326 sayılı Kanun kapsamında tesis edilmesi gereken bir işlem bulunmamaktadır.

7256 sayılı Kanun gereği olarak vergi mükellefiyeti sona ermiş olan üyelerin, mükellefiyetinin sona erme tarihi ile 17/11/2020 tarihi arasındaki borç asıl ve faizleri re’sen silinmiştir. Bu kapsamdaki üyelerin 17/11/2020 tarihinden sonra tahakkuk etmiş ancak vadesi gelmiş bir borçları da bulunmadığından, Yapılandırma kapsamında olmadıkları değerlendirilmektedir.

Öte yandan vergi mükellefiyeti sona ermiş̧ olan üyelerin, mükellefiyetlerinin sona erme tarihinden önceki borçlarının asılları, 7326 sayılı kanun kapsamında yapılandırılabilmektedir.

 1. Borç̧ Silinmesi ve Ödeme: Yapılandırma kapsamındaki borç̧ asıllarının tamamının kanunda belirtilen ve şekilde ödenmesi halinde faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bununla birlikte yapılandırma kapsamında olan ve Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş̧ olan borç̧ asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi Fer’i alacakların da tahsilinden vazgeçilir.

Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuranların, borç̧ taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden dördüncü̈ ayın sonuna kadar (31/10/2021), kalanını ise aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte (son taksit tarihi 31.03.2022) ödemesi gerekmektedir. Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye başvurusunda belli edecektir. Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir. Üyeler, toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartına da taksitlendirebileceklerdir. Üyeler, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (30/09/2021) başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuru fiziksel olarak yapılabileceği gibi ebelge.tobb.org.tr veya e-devlet üzerinden de yapılabilecektir. Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Yapılandırmaya başvuru anında askıya alınmış̧ olan üyelerin, ilk taksit ödemeleri ile beraber askıdan indirilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde askıdan indirilen üyenin, herhangi bir taksiti ödemeyerek yapılandırmayı bozması halinde yeniden askıya alınması gerekmektedir

 1. Muhasebe İşlemleri: Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada ön görülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş̧ alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Bu ana kadar yapılan tahsilatlar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 58 inci maddesinde belirtilen sıralamaya göre borçtan düşülür ve kalan kısma 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü̈ Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilir.
 2. 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Alacaklar: Üyelerin 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmış̧ olduğu alacaklar kural olarak 7326 sayılı Kanun kapsamında değildir. Bu bakımdan 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırması devam eden ve taksitlerini vadesinde ödemeye devam eden üyelerin mevcut yapılandırmalarına uygun davranmaları gerekmektedir. 7256 sayılı Kanun kapsamında taksitlerden herhangi birisini ödemediği için yapılandırması bozulan ve ödenmemiş̧ anapara, faiz ve fer’isi yeniden tahakkuk ettirilen üyelerin 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya başvurması mümkündür.

Bilgilerinizi önemle duyurulur. Saygılarımızla.