Lastiklerin Etiketlenmesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgi ve “Lastik Etiketlemesi Hakkında Sektörel Bilgilendirme” konulu yazılarına atfen; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 20.04.2023 tarihli yazıda, Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Parametreler ile İlgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik’te (AB/2020/740) düzenleme altına alınan hükümlere aykırı hareket ederek piyasaya lastik arz ettiği tespit edilen ilgili iktisadi işletmecilerden riskin büyüklüğü ile orantılı olarak riskin ortadan kaldırılması amacıyla uygun önlemlerin alınmasının talep edileceği, söz konusu önlemlere bağlı olarak piyasa gözetim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği ve 7223 sayılı Kanun’da düzenlenen idari para cezalarının uygulanacağı bildirilmiştir.

Bilgilerinize saygıyla rica olunur.