Birleşik Krallık Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 06.07.2022 tarih ve 5964 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın ilgili yazısına atfen, Türkiye – Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında Birleşik Krallığa yapılacak ihracatta kullanılan menşe beyanı üzerine kayıtlı ihracatçı (REX) numarası girilmesinin söz konusu olmadığı belirtilerek aşağıda sunulmakta olan Ticaret Bakanlığı görüşü paylaşılmıştır.

26 Aralık 2018 tarihli ve 30637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli rejimden yararlanacak eşya için düzenlenecek menşe beyanı ve REX uygulamasına ilişkin olarak mevzuat altyapısı oluşturulmuştur. Aynı zamanda, Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No:5) ile REX sisteminin ülkemizde nasıl tatbik edileceğine ilişkin uygulama hükümleri belirlenmiştir.

Anılan mevzuatın incelenmesinden de anlaşılacağı üzere; Türkiye’de yerleşik ihracatçılar yalnızca, 2018/501 sayılı Karar’ın 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtildiği şekilde, mer’i İthalat Rejimi Kararı Ek-1’inde belirtilen faydalanan ülkeler menşeli ürünleri Avrupa Birliği’ne göndermek amacıyla REX menşe beyanı düzenleyebilmektedirler. Bu çerçevede, ülkemizde yerleşik ihracatçılar bakımından REX sisteminin uygulama alanı oldukça sınırlı olup, mevcut durumda esas olarak Türkiye’nin GTS kapsamında tek taraflı taviz tanıdığı “faydalanan ülkelerdeki ihracatçıların ülkemize yönelik ihracatlarında kullandıkları bir sistemdir.

Öte yandan, Türkiye – Birleşik Krallık STA kapsamında Birleşik Krallık’a yapılacak ihracatlarda; 30 Mayıs 2021 tarihli ve 31496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye-Birleşik Krallık Ortak

Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında

Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 tarihli ve 2/2021 sayılı kararı kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan “menşe beyanı” düzenlenmesi gerekmektedir. Söz konusu menşe beyanı metni üzerine REX numarası girilmesi şeklinde bir uygulama söz konusu değildir.

Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasındaki Ticaret ve İşbirliği Anlaşması’na göre; AB’de yerleşik olup, Birleşik Krallık’a AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması kapsamında ihracat yapacak ihracatçıların söz konusu anlaşmanın Ek-7’sinde yer alan menşe beyanı metnine REX numaralarını girmeleri gerektiği bilinmektedir. Genel Müdürlüğümüze gelen taleplerin de AB ile Birleşik Krallık arasındaki bu özel düzenlemeden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,