Duyurular
enkutr

İlan Metni

Diyarbakır Valiliğinden gelen yazıda,

“Mülkiyeti Başkanlığımıza ait, İlimiz Silvan İlçesi Cami Mahallesi, Feridon Tepesi mevkiinde bulunan, tapuda 22 ada, 3 nolu parselde kayıtlı 940,38 m2 alanlı taşınmazın (üzerindeki Kaymakamlık lojmanı ve Arsası) 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle satışa çıkarıldığına dair ilan metni” yayınlanmıştır.

 

DİYARBAKIR VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N D I R

1- Mülkiyeti Diyarbakır Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait, Diyarbakır İli Silvan İlçesi Cami Mahallesi Feridon Tepesi Mevkiinde
bulunan, tapuda 22 ada 3 nolu parselde kayıtlı 940,38 m² alana sahip taşınmazın (üzerinde yer alan eski Kaymakamlık Lojmanı da dahil) satışı
işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi gereğince Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır
2- Bu işe ait ihale 10 / 01 / 2022 Pazartesi günü Saat 10.00’ da Yolaltı Mahallesi 718.Sokak No:1/A Yenişehir/Diyarbakır adresindeki Yatırım
İzleme Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binasının Zemin Katında Bulunan Toplantı/Konferans Salonunda yapılacaktır.
3- Satışı yapılacak taşınmazın muhammen bedeli KDV hariç 1.494.241,83 TL., geçici teminat miktarı 44.827,26 TL’dir. KDV Oranı %18 olarak
hesaplanacaktır.
4- İsteklilerde aranacak nitelikler ve istenecek belgeler:
4.1- Gerçek kişilerden;
a) Onaylı TC. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (İdare veya Noter Onaylı)
b) Adres Beyannamesi, (e devletten alınmış veya nüfus müdürlüklerinden onaylı)
c) Noter tasdikli imza beyannamesi,
d) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza
beyannamesi,
e) Geçici teminat yatırdığına dair alındı belgesi veya teminat mektubu, (Geçici teminat Başkanlığımızın Diyarbakır Vakıfbank Merkez Şubesi
nezdindeki TR 45 0001 5001 5800 7302 0948 21 IBAN numaralı hesabına, işin adı, ihaleye katılacak kişinin TC Kimlik numarası veya
vergi numarası da belirtilecek şekilde yatırılacaktır.)
f) Şartname satın alındığına dair belge (Şartname bedeli 500,00 TL)
g) İhale Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası talipli tarafından ayrı ayrı imzalanacaktır.) istenecektir.
4.2- Tüzel Kişilerden;
a) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil
gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil
gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza
beyannamesi,
d) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesinin ibrazı.
e) Geçici teminat miktarını yatırdıklarına dair alındı belgesi veya teminat mektubu, (Geçici teminat Başkanlığımızın Diyarbakır Vakıfbank
Merkez Şubesi nezdindeki TR 45 0001 5001 5800 7302 0948 21 IBAN numaralı hesabına, işin adı, ihaleye katılacak kişinin T.C Kimlik
numarası veya vergi numarası da belirtilecek şekilde yatırılacaktır.)
f) Şartname satın alındığına dair belge (Şartname bedeli 500,00 TL)
g) İhale Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası talipli tarafından ayrı ayrı imzalanacaktır.) istenecektir.
İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” şeklinde şerh düşülen
suretlerini veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.
5- İhaleye katılacakların ihale şartnamesi satın almaları zorunludur. Bu ihaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Yolaltı Mahallesi 718.Sokak
No:1/A Yenişehir/Diyarbakır adresindeki Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binasının 2.Katındaki İdari ve Mali İşler Müdürlüğünde
ücretsiz olarak görülebilir ve satın alınabilir.

İLAN OLUNUR