e-belge Geçiş Zorunluluğu Hk.

Diyarbakır Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda; 5957 sayılı Kanun kapsamında, Hal Kayıt Sistemine yapılan bildirimler ile fatura ve müstahsil makbuzlarındaki bilgilerin uyumlu olmasının sağlanması ve kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla; 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509) İle; 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin 01.01.2020 tarihi itibariyle e-Fatura, e-İrsaliye ve e-Müstahsil Makbuzu Uygulamalarına geçmeleri zorunlu kılınmıştır.

Sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden tüccar ve komisyoncuların, bu konuda özel olarak uygulamaya konulan “hal tipi” e-belgeyi (e-fatura, e-arşiv fatura, e-müstahsil ve e-irsaliye) kullanması ve hal tipi e-belgelerde o işleme dair HKS’ye yapılan bildirime ilişkin künye numarasının yazılması zorunlu hale getirildiği belirtilmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.