Plastik Poşet Uygulamaları Hakkında

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 27.08.2019 tarih ve 34221550-249-8632 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgi yazısında, 2872 sayılı  Çevre Kanununun “Poşet ücreti” başlıklı  Ek 13 üncü maddesinde (29/11/2018 — 7153/8 md.) “Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı  ile belirlenir ve her yıl için güncellenir. Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükmünün yer aldığı  ve bu hükme istinaden “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine ilişkin Usul ve Esaslar”ın yürürlüğe girdiği hatırlatılmaktadır.

Bu doğrultuda; satış  noktaları  tarafından satılan plastik poşetlere ilişkin beyanların verilmesi ve geri kazanım katılım paylarının ödenmesi için tahakkuk eden miktarların ödenme sürelerinin 2872 sayılı Çevre Kanununca belirlenmiş  olduğu, söz konusu beyanname ve ödeme işlemlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve /veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı  Kanunun 20 nci maddesinin (g) bendi, geri kazanım katılım payını  ödemediği tespit edilenlere (z) bendi, plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış  noktalarına ise (bb) bendi kapsamında idari para cezaları  verilmekte olup, yanlış  ve yanıltıcı  beyanda bulunanlar hakkında ise adli süreç başlatıldığı  belirtilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.