Buradasınız: KurumsalKurumsal Politikamız

Kurumsal Politikalarımız

MİSYONUMUZ
Kurumsal kapasite, profesyonel çalışma ve kaliteli hizmet sunumu ile ilimizde ticaret ve sanayi faaliyetlerinin gelişimi, meslek ahlakını koruyarak her türlü mesleki faaliyetin gelişimi, ilgili mevzuat kapsamında üyelerimize yönelik hizmet sunumunun ve memnuniyetinin sağlanmasıdır.

VİZYONUMUZ
İlimizin ve bölgemizin doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini koruyarak, katılımcı yönetişim anlayışı ile ekonomik olarak büyümesini sağlayan, lider bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

KALİTE ve AKREDİTASYON POLİTİKAMIZ
Odamız, 5174 sayılı yasa ile ilgili mevzuatın öngördüğü görev ve sorumlulukları yerine getiren, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
•    Odamız ve tüm çalışanları, üyelerine ve sağlayıcılarına insanlığın birikimi olan evrensel etik değerlere bağlı olarak açık ve dürüst davranır; sorumluluk anlayışı ile çalışır. Üyelerini, odanın uzun dönemli iş ortakları olarak benimsemiştir ve bu nedenle üye memnuniyetinin sağlanması, odanın stratejik hedefidir.
•    Çalışanlarımız kurumun en önemli değerini oluşturur. Sürekli olarak iç ve dış eğitimler yoluyla mesleki gelişimlerinin sağlanması başlıca uğraşımızdır. Uyguladığı çalışma anlayış ve prensipleriyle ve sergilediği toplumsal sorumlulukla, Odamız çalışanlarının her yönde gelişimine katkı sağlamayı hedefler. Kurulu kalite sistemi ile kendisini sürekli geliştirmeyi ve eksiksiz hizmet vermeyi bir sorumluluk olarak görmektedir.

 MALİ POLİTİKAMIZ

DTSO, ilgili kanun ve yönetmeliklerin verdiği yetki ve sorumluluklar dahilinde, kuruluş amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmek, çalışma alanı içindeki bölgede ekonomik, kültürel ve toplumsal yükümlülüklerini yerine getirecek bir mali güce sahip olarak, gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi, gelir gider dengesi içinde mali itibarı olan sürdürülebilir bir yapıda hizmetlerini sürdürmeyi hedeflemektedir.


İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İnsan Kaynakları uygulamalarımızla ilgili her türlü davranış, çalışma ve ilişkilerimizde;  Odamızın ve çalışanlarımızın güvenliğini, sağlık ve esenliğini ön planda tutmak, tüm çalışanlarımızın, “insana” ve “sürekli gelişime” odaklı bir bakış açısına sahip olmalarını sağlayacak İnsan Kaynakları uygulamalarını yürütmek ve bu vizyona sahip insan kaynağını Odamıza kazandırmak, Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmak, her aşamada ve düzeyde çalışanlarımızın gelişimini ön planda tutmak, Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygulamak, sürekli olarak “insana yatırım” yapmak, çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak Odamız hedeflerine katkımızı sürdürmek.

HABERLEŞME VE YAYIN POLİTİKASI
 
Diyarbakır’ın Ticaret ve Sanayisine yüksek katkıyı vermek için üyelerimiz İle İletişimde Sürekliliği Sağlamak, Teknolojinin gerektirdiği her türlü iletişim imkânları ile yazılı ve görsel medyadan yararlanmak, Güncel Bilgileri/haberleri etkin bir şekilde kullanmak, yaymak ve yayınlamak Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın Haberleşme ve İletişim Politikasıdır.

 BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI
Bilgi sistemlerinde kurumun bilgi gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamını yaratmak, üyelerimizin hızlı, kaliteli ve doğru bilgiye ulaşmaları noktasında Odamızda bilgi ve iletişim teknolojilerini en verimli şekilde kullanarak oluşabilecek risklere karşı önlem almak, bu alanda güncel gelişmeleri sürekli takip etmek ve gerekli altyapıyı oluşturmak kalıcı hedeflerimizdendir.

ÜYE İLİŞKİLERİ VE ŞİKAYETLERİ ELE ALMA POLİTİKASI

Varlık nedeninin üyeleri olduğunun bilinci ile davranan odamız, üye ve çözüm odaklı olmayı,katılımcı, açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını ilke edinmiştir.
Önceliğini üyelerinin talep istek ve beklentileri ile iletişim gereksinimlerini olarak belirler ve buna uygun çalışmalar yapar.

Üyelerin talep, şikayet ve önerilerini iyileştirme fırsatı olarak GÖRÜR ve bu taleplerin hızlı, etkin, objektif, adil ve gizlilikle ele alınır. Şikâyetlerin çözümü için herhangi bir finansal beklenti ve ücret talebinde bulunmadan, şikâyet ve öneride bulunan üyenin çözüm için onayını alarak, yasalara uygun şekilde değerlendirip, şikâyetleri çözüme kavuşturacağı bir üye memnuniyet sistemini taahhüt eder.

ETİK KURALLARIMIZ
 
DTSO çalışanları, organ üyeleri, DTSO’ yu temsil edenler,  birbirleri ve üçüncü kişiler ile olan ilişkilerinde aşağıda yer alan etik kurallar doğrultusunda hareket ederler.
 
1-DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK
Yapılan işte dürüst ve tarafsız davranılır.
2- KARŞILIKLI SAYGI VE GÜVEN
İlişkiler, karşılıklı saygı içerisinde itibar ve güveni sağlayacak şekilde yürütülür.
3- FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA SAYGI
Zihinsel yaratıcılığın ortaya koyduğu tüm fikri ve sınaî mülkiyet haklarına saygı gösterilir.
4- KAYNAKLARIN DOĞRU KULLANIMI
Her türlü malzeme, makine, donanım ve taşıtlar yalnızca iş amaçlı kullanılır; enerji, zaman ve kaynak israfından kaçınılır.
5- ÇIKAR ÇATIŞMALARI
Tarafsız değerlendirmelerde bulunarak çıkar çatışmalarına girmeden görevlerini yerine getirme, kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulundukları kişi/ kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat, onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükler ve benzeri şahsi çıkarlar konusunda dikkatli davranılır.
6- SORUMLULUK
Görev ve topluma karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket edilir. Gerekli kararların tutarlılık içerisinde doğru, zamanında alınması ve uygulanması sağlanır.
7- FIRSAT EŞİTLİĞİ
Her türlü görevlendirme, istihdam ve kişisel gelişimde, yürütülen faaliyetlerde ilgili tüm taraflara fırsat eşitliği sağlanır.   
8- POZİTİF YAKLAŞIM
Tavır ve davranışlarda yapıcı yaklaşımlar sergilenir.
9- GİZLİLİK
Görev süresince ve görev sona erdikten sonra kurumsal ve kişisel bilgiler ile ilgili gizlilik esas alınır.
10- MİSYON VE DEĞERLERE BAĞLILIK
Her türlü hizmet ve çalışmalarda oda misyonu ve değerlerine hizmet edecek şekilde davranılır.

ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR
 Görev ve yetkiyi kötüye kullanmak, işe politika karıştırmak, zimmet, rüşvet, gerçek dışı beyanat vermek, menfaat sağlamak, ayrımcılık, kişi kayırmak, tehdit, istismar, bencillik, yolsuzluk, hakaret ve küfür etmek, psikolojik ve fiziksel tacizde bulunmak, baskı uygulamak, bezdiri (mobbing), v.b. davranışlar etik ihlali olarak kabul edilir.

Kredi Garanti FonuTürk Standartları Enstitüsü

iwc replica watches Replika Saatcppe elbiseReplika Saatgelinlik